• Fellowship Tournament
  • Standing Stones 2014
Living Water Conference 2014
Date posted: 07/08/2014

Watch a teaser of our experience this year at Living Water Conference 2014!

http://www.hbna.org/file/living-water-conference-2014

Fellowship Tournament Fellowship Tournament
Date posted: 07/08/2014

Date of Event: Saturday, Aug. 2, 2014
Hosted by Hmong Hope Community Church

Senior Pastor Vacancy
Date posted: 04/01/2014
Hmong Baptist Church, established in 1980 in Fresno California, is prayerfully seeking a spirited filled individual to serve as the senior pastor of a mid-sized congregation. We seek a strong visionary leader who will preach the gospel of Jesus Christ, teach sound Baptist doctrine, engage in pastoral care ministries, and provide sound biblical training to all members of the congregation.
Hmong MN-WI WMU Annual May Retreat
Date posted: 03/21/2014
Our Annual May Retreat 2014 will be on: May 8,9,10 @ Green Lake Conference Ctr, Wis theme: What is Your Spiritual Legacy? special speaker: Xf Txiaj Pov Lis from NC ** also 3 special workshops/ games/ praise & worship**
Pastors & Wives Retreat Pastors & Wives Retreat
Date posted: 02/20/2014
Nyob zoo cov Xibhwb- kwvtij sawvdaws, Thov kom txoj kev hlub thiab thajyeeb nyob nrog nej txhua tus. Kuv vam thiab cia siab hais tias Vajtswv niaj hnub qhia rau nej hais tias Nws lub homphiaj yog dabtsi, Yexus taw thiab coj nej txoj hau kev, thiab nej hnov ntsoov tus Vaj Ntsujplig dawbhuv lub suab nrog nej sib tham.

Church Profile

4687 Springs Rd
28613 Conover, NC

Photo Gallery

Worship Videos

095 - Kuv Twb Xaiv Tag Lawm