Qhib Tuam Tsev
Date posted: 09/01/2015

Peb ib tsoom kwvtij ntawd Tswv Yexus lub npe peb ua tsaug rau Vajtswv nej coob tus yeej paub tias First Hmong Baptist Church yuav tau ib lub tuam tsev tau li ib lub xyooj ntaus los tabsi peb tseem khom tsis tau tiav tamsi no peb kho tau zoo siv lawm peb yuav qhib lub Tuam Tsev rau October 3rd, 2015 li daim kuv attach tuaj no, thov Caw cov kwvtij sawv daws tuaj koom peb pawg ntseeg rau hnub...

HBNA Annual Meeting 2015
Date posted: 09/01/2015

Nyob zoo cov Thawjcoj thiab pawg ntseeg sawvdaws,

Kuv xav qhia rau sawvdaws paub hais tias twb ze lub caij rau peb lub Rooj Sablaj Txwm Xyoo (Annual Meeting) lawm. Yogli kuv xa tsav email no tuaj qhia rau peb sawvdaws hais tias xyoo no peb lub rooj sib tham lub sijhawm yog October 16-17, 2015. Tej zaum nej ib co tseem nco qab hais tias yog peb muab tso rau Tulsa, OK. Tiamsis thaum...

Pastor Search - Hmong Hope Community Church
Date posted: 07/30/2015

Hmong Hope Community Church (HHCC) is currently seeking a full/part-time Hmong Speaking Pastor who will serve as the spiritual leader and overseer of the church. HHCC was found 11 years ago and is centrally located in the heart of East St. Paul, Minnesota. The candidate(s) must have an intimate relationship with Jesus Christ, a passion for God's children, and a visionary leader to help our...

HBNA Conference 2015
Date posted: 05/05/2015

Nyob zoo peb ib tsoom pawg ntseeg sawvdaws,

Tau ntau lub xyoos no kuv tau tuaj ntsib thiab txhawb peb cov pawg ntseeg ntau zaus. Kuv yeej pom tias peb txhua pawg ntseeg yeej muaj txujci thiab peevxwm txawv nyias ib feem. Qhov tshwjxeeb yog kuv xav kom peb cov Hmong Baptist txhua pawg ntseeg loj hlob thiab paub peb cov dejnum mus rau txhua feem tsis hais pib ntawm tus Xibhwb mus rau...