Hmong Hope tos txais xibhwb

Submitted by admin on Sun, 01/21/2018 - 12:09

Pawg ntseeg Hmong Hope Community Church zoo siab tos txais Xh. Lab Hawj los ua lawv tus xibhwb tuav pawg ntseeg. Lawv ua Vajtswv tsaug rau Vajtswv txojkev hlub, vim lawv twb thov Vajtswv tau 5 xyoo, Vajtswv thiaj txib Xh. Lab los. Hnub tos txais yog lub 01/20/2018. Cov kwvtij phoojywg tuaj koom kev zoo siab coob kawg. Thawj xibhwb hauv association, Xh. Chris Reinertson, church planter catalyst, Xh. Gerardo Antivero, thiab thawj tsavxwm HBNA, Xh. Vam Meej Vaj, kuj tuaj koom thiab. Thov Vajtswv coj sawvdaws txojhauv kev tshaj moo zoo mus thoob lub nroog txaib hauv xeev Minnesota.

Looking For Youth or Associate Pastor

Submitted by admin on Thu, 01/26/2017 - 00:00

Hmong Baptist Church in Fresno California is looking for a youth pastor or associate pastor.  If who hear God's calling, please contact pastor Rick (Ntshiab Lis) Xiong for more information.  559-515-3394.  Email: Rxiong07@gmail.com.

Good News Hmong Baptist Is Looking For Youth Pastor.

Submitted by admin on Mon, 10/31/2016 - 13:09

Good News Hmong Baptist at Fridley, MN is looking for a youth pastor to help lead our youth.  This position also allows the candidate to serve as an associate pastor for our church.  We currently have about 30 youths and young adults from our 40 plus families.

If you are interested in serving the Lord with us you can send your resume to Good News Hmong Baptist at 1280 Regis Lane NE. Fridley, MN 55432 or call KL. Tsav Xyooj at 651-353-0913 or email me at xvang49@yahoo.com.

Phau Nkauj Hmoob Dawb

Submitted by admin on Mon, 10/31/2016 - 11:58

Yexus phau nkauj Hmoob dawb, peb nim qhuav kho thiab luam dua tshiab.  Yog leejtwg xav tau order tau.  Nej mus rau ntawm peb lub Website, www.hbna.org. Mus rau ntawm store lossis sau ntawv tuaj rau Hmong Baptist National Association.  7475 15th Street, N. Suite 204.  Oakdale, MN  55128.  651-772-0994.

Youth Pastor Position Opening

Submitted by admin on Tue, 01/19/2016 - 17:16

Hmong Baptist Community Church is a congregation with more than 15 families living in the greater Dallas area of Texas. Our congregation is in need of a youth pastor with a passion for shepherding and outreaching to young families. This position will also serve as an associate pastor of the church and provides the candidate an opportunity to be mentored by Pastor Wameng Vang, former HBNA President.