Recent Posts

March 13, 2018

Standing Stones Camp 2018 - Now What?

 

Theme: Now What? 1 Peter 4:10-11

When: July 15-21, 2018

Where: Hannibal-LaGrange University, MO

What: Annual Hmong Baptist National Association Youth Camp

Who: Youth ages 12-17 encouraged to attend, 18+* welcomed

Registration: Available at standingstonescamp.org 

March 13, 2018

Hmong Hope Tos Txais Xibhwb

Pawg ntseeg Hmong Hope Community Church zoo siab tos txais Xh. Lab Hawj los ua lawv tus xibhwb tuav pawg ntseeg. Lawv ua Vajtswv tsaug rau Vajtswv txojkev hlub, vim lawv twb thov Vajtswv tau 5 xyoo, Vajtswv thiaj txib Xh. Lab los. Hnub tos txais yog lub 01/20/2018. Cov kwvtij phoojywg tuaj koom kev zoo siab coob kawg. Thawj xibhwb hauv association, Xh. Chris Reinertson, church planter catalyst, Xh. Gerardo Antivero, thiab thawj tsavxwm HBNA, Xh. Vam Meej Vaj, kuj tuaj koom thiab. Thov Vajtswv coj sawvdaws txojhauv kev tshaj moo zoo mus thoob lub nroog txaib hauv xeev Minnesota.

March 13, 2018

Looking For Youth or Associate Pastor

Hmong Baptist Church in Fresno California is looking for a youth pastor or associate pastor.  If who hear God's calling, please contact pastor Rick (Ntshiab Lis) Xiong for more information.  559-515-3394.  Email: Rxiong07@gmail.com.

March 13, 2018

Good News Hmong Baptist Is Looking For Youth Pastor

Good News Hmong Baptist at Fridley, MN is looking for a youth pastor to help lead our youth.  This position also allows the candidate to serve as an associate pastor for our church.  We currently have about 30 youths and young adults from our 40 plus families.

If you are interested in serving the Lord with us you can send your resume to Good News Hmong Baptist at 1280 Regis Lane NE. Fridley, MN 55432 or call KL. Tsav Xyooj at 651-353-0913 or email xvang49@yahoo.com.

March 13, 2018

Phau Nkauj Hmoob Dawb

Yexus phau nkauj Hmoob dawb, peb nim qhuav kho thiab luam dua tshiab.  Yog leejtwg xav tau order tau.  Nej mus rau ntawm peb lub Website, www.hbna.org. Mus rau ntawm store lossis sau ntawv tuaj rau Hmong Baptist National Association.  7475 15th Street, N. Suite 204.  Oakdale, MN  55128.  651-772-0994.