Hmong Hope Tos Txais Xibhwb

Pawg ntseeg Hmong Hope Community Church zoo siab tos txais Xh. Lab Hawj los ua lawv tus xibhwb tuav pawg ntseeg. Lawv ua Vajtswv tsaug rau Vajtswv txojkev hlub, vim lawv twb thov Vajtswv tau 5 xyoo, Vajtswv thiaj txib Xh. Lab los. Hnub tos txais yog lub 01/20/2018. Cov kwvtij phoojywg tuaj koom kev zoo siab coob kawg. Thawj xibhwb hauv association, Xh. Chris Reinertson, church planter catalyst, Xh. Gerardo Antivero, thiab thawj tsavxwm HBNA, Xh. Vam Meej Vaj, kuj tuaj koom thiab. Thov Vajtswv coj sawvdaws txojhauv kev tshaj moo zoo mus thoob lub nroog txaib hauv xeev Minnesota.