First Hmong Baptist Church of Morganton

Peb, First Hmong Baptist Church, uas yog Vajtswv pab yaj nyob rau hauv lub zog Morganton xeev North Carolina zoo siab txais tos koj tus uas tuaj saib peb lub website no. Peb zoo siab txais tos koj thiab koj tsev neeg tuaj nrog peb pehawm Vajtswv uake. Thov Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus foom koob hmoov rau koj thiab koj tsev neeg kom ntsib kev noj qab nyob zoo.

Yauhas 3:16 - "Rau qhov Vajtswv hlub neeg ntiajteb kawg li, nws thiaj li txib nws tib leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leejtub, tus ntawd yuav tsis raug kevploj kevtuag, tiamsis nws yuav tau txojsia ntev mus ib txhis."


CONTACT NAME

Pastor Pao Ly (Xh. Txiajpov Lis)

PHONE | email

828-448-0534  |  lypao@hotmail.com

ADDRESS

First Hmong Baptist Church
301 Walker Rd
Morganton, NC 28655
United States