11951505_980360562015231_3179318769504074501_o.jpg

MENS' MINISTRY MISSION

“Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God— this is your true and proper worship. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.” Romans 12:1-2 


Cov Txivtsev Fij Tuskheej Ciajsia Zias

Vajtswv lub homphiaj tsim tus txivneej yog tsim los ua Vajtswv ib tug partner yog tus los tswjkav thiab tswjfwm txhua yamtsav uas Vajtswv tsim nyob rau hauv lub ntiajteb no. Txij thaum ntawd los txog rau niaj hnub nimno los Vajtswv lub homphiaj rau txivneej yeej tsis hloov. Tabsis txivneej pheej yog cov tuav tsis tau vim ua tsis tau thiaj li poob zujzus mus txog qhov uas cov pojniam yuav tau los pab lawm. Yogli, ob lub xyoo tom ntej no peb qhov mission yog yuav tig rov los Sib Pab thiaj li Sib Txhawb, Sib Coj thiaj li Sib Raws, Sib Qhia thiaj Sib Kawm thiaj li Sib Koomhaum los ntawm:

1. Tsis Txhob xyaum raws ntiajteb tus qauv

Do not Conform to the pattern of this world

2. Hloov dua kev xav tshiab

Renewing the Mind

3. Phlis mus rau tus tseem thaum Vajtswv tsim

Transform to the original creation

4. Fij peb lub cev uas ciajsia zia

Offer our bodies as a living Sacrifice

5. Dawbhuv thiab Haum Vajtswv siab – Tseeb thiab yog kev Pehawm

Holy and Pleasing to God – True and Proper Worship

Yog peb ib leeg thov Vajtswv pab ib leeg ces twb yog peb ib leeg txhawb ib leeg. Yog peb ib leeg yaum thiab coj ib leeg ces twb yog peb sib raws lawm. Yog peb ib leeg qhia ib leeg thiab peb ib leeg kawm ntawm ib leeg ces yog peb sib koomhaum.