Executive Director

Rev. Dr. Wa Tra Xiong (Kx. Dr. Vam Tshaj Xyooj)
txiong@hbna.org           

Kuv yog Kx. Vam Tshaj Xyooj.  Kuv yug xyoo 1970 nyob rau lub zos Najnyeeb, xeev Xayabnpulis hauv tebchaws Lostsuas.  Kuv thiab tseevneeg tau tuaj rau tebchaws Thaib yog xyoo 1976.   Tau tuaj kawm ntawv Thaib & ntawv Amelikas yog xyoo 1978 – 1983.  Xyoo 1984 tau tuaj rau tebchaws Amelikas. 

Kuv tau kawm Vajtswv Txojlus raws li hais nramno:

 1. T.E.E. xyoo 1986-88.
 2. Seminary Extension from Golden Gate Seminary xyoo 1987-89.
 3. Billy Graham School of Evangelism xyoo 1995.
 4. Southern Baptist School for Biblical Studies Seminary at Jacksonville, FL.  Xyoo 1988-2000 to received my Doctor of Christian Ministry.
 5. Others Certify and training:  Master Life, CWT, FAITH, How to Evangelize in Sunday School and more….

UA DEJNUM:  Ua xibhwb rau cov pawgntseeg coob thiab tsawg tagnrho. 

 1. Sacramento Hmong Baptist Mission in Sacramento, California.
 2. Fresno Hmong Baptist Church in Fresno, California.
 3. Roseville Hmong Baptist Church in St. Paul, Minnesota.
 4. Hickory Hmong First Southern Baptist Mission in Hickory, North Carolina.
 5. Hmong Fresno Community Church in Fresno, California.
 6. Eureka Hmong Baptist Church in Eureka, California.
 7. Hosted a Radio and TV Christian Broadcast in Fresno, California.
 8. Church Planter and Consultant in California for more than 20 years.
 9. Served as a Director of Ministerial for HBNA in 2004.
 10. Served as a Board Director of many Organizations and Seminary such as FIRM; JUVENILE COURT HOUSE; UMC and SOUTHERN BAPTIST FOR BIBLICAL STUDIES.
 11. Served as a Police Chaplain in the city of Fresno, California.
 12. LWM YAM:  I’m well-known by community leaders.

Xyoo 1983, niam xibhwb wb tau los sib sau ua neej nyob rau lub yeej thojnam Phanatnikhom, Chomburi, Thailand.  Niam xibhwb wb muaj tagnrho 12 tug menyuam, 6 leejtub thiab 6 leej ntxhais.  Muaj 4 txwm ntxhais vauv thiab 1 txwm tub nyab.  Wb cov xeebntxwv tagnrho muaj 16 leej. 

Note..  Kuv zoo siab uas tau los serve kuv tsev neeg Hmong Baptist (Baptist Family.)  Thov Vajtswv foom koobhmoov rau sawvdaws kom ntsib kev noj qab nyob zoo.

Ntawm Tswv Yexus lub Npe,

Kx. Dr. Vam Tshaj Xyooj