Love & Care Ministry

Who We Are

Tej Nqe Tseem Ceeb Rau Love and Care Ministry (Core Values):

  1. Vajtswv yog peb tus thawj thiab txoj hauv kev (God is our strength). Vajtswv yog lub zog, txoj kev hlub, thiab lub tswv yim. Vajtswv xav kom peb cov uas yog Vajtswv cov menyuam txawj hlub lwm tus tib yam li Vajtswv twb hlub peb lawm es txhob yog los ntawm lub ncauj xwb.
  2. Kev ncaj ncees (Integrity). Kev ncaj ncees yog ib qhov tseem ceeb rau peb kev ua dejnum uake ntawm Love and Care Ministry. Txhua tus raug kev txom nyem thiab vam khom kev pab, peb txaus siab nrhiav kev pab li Vajtswv pub peev xwm rau peb pab thiab rau kev thov cov ntseeg uas muaj lub siab hlub pab li pab tau. Yog li kev ncaj ncees ntawm cov tuav dejnum thiab rau lwm tus yog ib qhov uas tseem ceeb.
  3. Kev Mobsiab Ua Haujlwm (Our Commitment). Vajtswv txoj lus kom peb tsis txhob hlub neeg los ntawm lub ncauj xwb tabsi los ntawm yus tes dejnum es neeg thiaj li paub hais tias peb yog Vajtswv cov menyuam. Lub homphiaj mobsiab ua haujlwm yog kom neeg paub Vajtswv txoj kev hlub es tig los cuag Vajtswv thiab nrog Vajtswv sib raug zoo. Peb txaus siab cia peb tus kheej rau Vajtswv siv raws li Vajtswv pom zoo thiab raws li lub peev xwm uas Vajtswv pub rau peb muaj kom peb tes dejnum tiav. Yog peb lees ib tes dejnum lawm peb xav ua kom tiav txawm yog yuav nyuaj npaum li cas.
  4. Kev Lees Paub Tej Peb Ua (Our Accountability). Yog yam twg peb ua tsis zoo los peb yuav txaus siab kawm ntxiv thiab cia Vajtswv coj kom ua zoo ntxiv zuj zus mus yav tom ntej. Yam twg peb ua yuam kev los peb txaus siab lees paub tej peb ua ntawv es kho kom zoo tshaj yav tag los pub rau Vajtswv. Yam peb tau hais tsis yog los peb yuav lees paub tej peb hais ntawv li peb paub txog.

Love and Care Ministry Goals:

  1. Pray for the sick and the needy as led by the Holy spirit
  2. Provide financial assistance to the needy as led by the Holy Spirit
  3. Provide encouragements to members and non-believers
  4. Provide health awareness information to members and non-members
  5. Provide spiritual Questions and Answers to new members and non-believers in regards to Faith in Christ.

Homphiaj rau Love and Care Ministry (Mission/Vision):

Lub homphiaj yog los txhawb cov ntseeg txhua tus kom xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus qhia, es siv Vajtswv txoj kev hlub mus coj neeg los paub Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv txoj lus qhia es kom Vajtswv lub npe nrov ncha mus thoob ntiajteb (Mathais 28:19-20; 1 Yauhas 3:18).

1 Yauhas 3:18: “Cov menyuam es, cia peb tsis txhob hlub luag los natwm lub ncauj xwb tabsis los ntawm qhov tseeb thiab peb tes dejnum”.

Our mission is to encourage and show God’s love through action and in truth to everyone, believers and nonbelievers so that God’s children may fulfill the Great Commission and bring glory to our Heavenly Father (Mathew 28:19-20; 1 John 3:18).

1 John 3:18: “Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.”

Peb Lub Zeem Muag (vision):

Lub zeem muag yog los muab kev hlub lwm leej lwm tus los ua ib feem ntawm cov ntseeg lub neej es los koomtes nrog cov ntseeg nqetes ua Vajtswv dejnum uake mus hlub thiab pab lwm tus uas raug kev txom nyem kom neeg ntiajteb thiaj li yuav los paub Vajtswv.

Our vision is make “missions” a part of a Christian’s lifestyle to encourage everyone to love with actions and truth so that people may come to know Christ.

Contact Information

Lisa Vang (N. Xh. Vam Meej Vaj)
lisa.vang@hbna.org

Church Address

HBNA Love & Care Ministry
7475 15th St N Ste 204
Oakdale, MN 55128

Mailing Address

HBNA Love & Care Ministry
7475 15th St N Ste 204
Oakdale, MN 55128