Nrhiav Xibhwb

Submitted by admin on Wed, 01/25/2017 - 13:19
Event Date

Nyob zoo ib tsoom ntseeg sawvdaws, thov tshaj xo rau peb cov xibhwb paub tias, peb Pawgntseeg Ceebtsheej Hmong Baptist Church nyob Winder, GA tabtom nrhiav ib tug xibhwb fultime los ua Vajtswv tes dejnum.  Yog nej leejtwg hnov Vajtswv lub suab hu nws no qhia tuaj rau peb paub.  Koj mus rau ntawm qhov attach hauv qab no.

Attachment